FÖR FÖRETAG

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och
samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav drygt 40 medlemsföretag,
exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner
och myndigheter. 

Föreningen agerar forum för branschen och KTH, Skolan för Arkitektur och
Samhällsbyggnad (ABE-skolan), för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat
efter samhällets och branschens behov. Vi är stolta över att vara den enda, största och
första föreningen i denna typ av samverkan. Föreningen säkerställer att
informationsutbyte mellan branschen och ABE-skolan sker och bidrar till ökad insikt i
respektive verksamheter. Representanter från medlemsföretagen företräder
medlemmarna i föreningens styrelse. 

Rikard Espling, VD Samhällsbyggnadslänken & Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad

Vi företräder medlemmarna i deras strävan att

- Stimulera rekrytering av motiverade studenter till KTH.

- Påverka KTH:s utbildningar så att de är väl anpassade till samhällets och branschens behov.

- Knyta utbildningen närmare arbetslivet genom studiebesök, gästföreläsningar och att på andra sätt skapa kontakter mellan       

  studenter och branschen.

- Skapa en naturlig samverkan mellan arkitekter, ingenjörer och andra specialister redan från studietiden.

Som medlem blir man en del av samhällsbyggnadssektorns samlade forum för direktkontakt med utbildning och forskning vid KTH. 

AKTIVITETER

Årsmöte med exjobbsmingel

Under föreningens årsmöte bestäms föreningens verksamhet, styrelse mm. ABE-skolans representanter deltar i årsstämman och är med och bestämmer föreningens verksamhet för nästkommande år

Gymnasiekampanjen

Samhällsbyggnadslänken anordnar varje år en kampanj "Framtidsbyggarna" med besök hos gymnasieskolor för att bibehålla det höga söktrycket till utbildningarna samt att i ett tidigt skede fånga gymnasieelevernas intresse för samhällsbyggnadsbranschen. Under kampanjen marknadsförs samtliga ABE-skolans program i samråd med skolan.

Inriktningsvalinformation

Kring årsskiftet arrangerar Samhällsbyggnadslänken tillsammans med representanter från branschen en informationskväll inför valet av inriktning t.ex för studenter i årskurs 2, Samhällsbyggnad. Denna informationsföreläsning anordnas som komplement till ABE-skolans egna inriktningsvalinformation och anordnas senare.

Medlemskonferens

Inför sommaren samlar vi medlemsföretagen samt KTH för en medlemskonferens för att diskutera aktuellt utbildningsinriktat innehåll. Konferensen fungerar som grund för samarbetet mellan branschen och KTH och ger möjlighet till många givande och intressanta diskussioner vars slutsatser kan komma att användas i framtida utbildningsinnehåll. Samtliga studentrepresentanter bjuds in att delta på konferensen och bidra med tankar och funderingar.

DSC07122.JPG

Samhällsbyggnadslänken är en av grundarna till Open House Stockholm, en arkitekturfestival med syfte att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Open House arrangeras i över 30 storstäder i hela världen. Open House Stockholm är ett naturligt sätt att knyta utbildningarna närmare varandra med ett minst sagt utbildningsrelaterat innehåll.

S-länkendagen

Under en dag i augusti välkomnar vi samtliga nyantagna studenter, på de oss tillhörande programmen, till KTH med en dag fylld med inspirerande föreläsningar och studiebesök med syftet att föra studenterna närmare varandra inför deras framtida arbete tillsammans i branschen. ABE-skolan bjuds in att delta och hälsa de blivande teknologerna välkomna. Under S-länkendagen samlar vi drygt 60 engagerade studenterna i högre årskurs ifrån samtliga program som hjälper oss arrangera dagen.

Excellencestipendium

Samhällsbyggnadslänken förvaltar excellencestipendet, ett pris som delas ut varje år till en student från vardera studentsektion som har utfört ett excellent och utmärkande arbete inom studentverksamheten. Excellencerna bjuds in att åka på studieresa tillsammans med företag och Samhällsbyggnadslänken. Respektive styrelse på studentsektionerna ansvarar för genomförandet av valet till excellence.

Sommarpraktik

På initiativ av Samhällsbyggnadslänken och Stockholms Byggmästareförening skapades ett forum för studenter i lägre årskurser att möta branschen kring sommarpraktik. Ett första steg i studenternas framtida arbetsmarknad.