top of page

Kallelse till föreningsstämma 2023

Uppdaterat: 7 nov. 2023


8 november 2023 kl 12:00 – 13:00, Sahara, Teknikringen 10B, KTH

Välkommen på föreningsstämma. Föreningsstämman hålls under lunchen och direkt efter föreningsstämman arrangeras årets konferens på temat livslångt lärande. Observera att det är separat anmälan till föreningsstämman och separat anmälan till konferensen.

Handlingar till föreningsstämman uppdateras och presenteras löpande på denna sida.


Anmälan till föreningsstämman via info@samhallsbyggnadslanken.se senast 1 november för lunch. Ange eventuell specialkost vid anmälan.


Mer info och anmälan till konferensen här: www.samhallsbyggnadslanken.se/konferens-2023


Föreningsstämma Samhällsbyggnadslänken 8 november kl 12:00


Dagordning

 1. Stämman öppnas

 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

 3. Upprättande av röstlängd

 4. Val av två justeringspersoner

 5. Stämmans behöriga utlysande

 6. Godkännande av dagordning

 7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt årsredovisning

 8. Revisionsberättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

 10. Val av ordförande samt styrelseledamöter (3-13)

 11. Val av två revisorer

 12. Val av två ledamöter till valberedningen

 13. Fastställande av verksamhet och programplan, tre år

 14. Fastställande av budget och medlemsavgift

 15. Proposition: Stadgeändring avseende det avvecklade dotterbolaget Samhällsbyggnadslänken AB

 16. Övriga frågor

 17. Stämman avslutas


Årsredovisning 2022/2023:

Årsredovisning 230630 - Samhällsbyggna dslanken vid KTH
.pdf
Download PDF • 100KB

Förvaltningsberättelse:

Förvaltningsberättelse - Samhällsbyggnadslänken vid KTH 220701 230630
.docx
Download DOCX • 32KB

Valberedningens förslag:

Valberedningen förslag 2023 2024
.docx
Download DOCX • 30KB

Revisionsberättelse:

Samhällsbyggnadslänken-RB-2023-signed
.pdf
Download PDF • 331KB

Förslag på medlems- och serviceavgifter:

Förslag medlemsavgifter
.pdf
Download PDF • 1.08MB

Förslag på verksamhetsinriktning:

Samhällsbyggnadslänken 2.0
.pdf
Download PDF • 796KB
留言


bottom of page