top of page

Stockholms första plusenergihus

49590910243_c103286b9a_o.jpg

Spjutspetsteknik och design går hand i hand i Stockholms energisnålaste hus. I juni 2019 flyttade hyresgästerna in i Stockholms första flerfamiljshus byggda som plusenergihus – två hus med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden.

Att bygga energieffektiva flerbostadshus som också producerar stora delar av eller mer än sitt eget energibehov, är en utmaning. Hela processen från projektering till färdigt hus har präglats av samarbetet mellan projektansvariga för att tillsammans hitta bästa tänkbara lösningar. Det har bidragit till att ribban har höjts för vad som är möjligt att åstadkomma när det gäller energianvändning.

De system inom energisnålt byggande som Stockholmshem har testat i tidigare projekt har här kombinerats i en ny helhetslösning. Innovationen utgörs av en kombination av ett 20-tal tekniklösningar, där var och en för sig ligger i framkant. Husen är fyllda med bästa tänkbara miljötekniska lösningar för att kunna skapa och återvinna så mycket energi som möjligt, bland annat bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av matavfall till biogas. På årsbasis genererar husen ett överskott. Cirka 730 kvm solceller på tak och väggar ska över året ge lika mycket el som husen använder för värme, varmvatten och fastighetsel.

Formen följer funktionen och blir intresseväckande på köpet. Taknockarna har vridits för att ge rakt södervända takytor och vinkeln på lutningen är anpassad för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Ljusslits ovanför rumsdörrar till korridoren och ljust parkettgolv ger ett bra dagsljusklimat. Inglasade verandor löper längs alla lägenheter med utgång från varje rum. De skapar en klimatzon som bidrar till att minska energianvändningen och ger utökade boendeytor under den varma delen av året.

Se filmen ovan för mer information om Plusenergihusen i Norra Djurgårdsstaden.

Hus är inte enbart teknik, människorna som bor är lika viktiga för att ett plusenergihus ska fungera som det är tänkt. Stockholmshem har därför anordnat informationskvällar för att berätta om hur huset fungerar. För att uppmuntra till en hållbar livsstil erbjuds också kostnadsfria inspirationsföreläsningar, exempelvis om återanvändning och balkongodling. Plats för cyklar kring husen har prioriterats, med bland annat två cykelkrokar på varje balkong, och på gården finns gemensamma odlingslotter.
 

Fakta

 • För att spara energi har plusenergihusen ett extra bra klimatskal, bland annat välisolerade fönster och väggar

 • Cirka 730 kvm solceller på tak och väggar beräknas ge totalt mer än 85 000 kwh per år som driver värme, varmvatten och fastighetsel

 • Taknockarna är vridna för att ge rakt södervända takytor – optimerade för att fånga solenergi

 • Takvinkeln på 30 grader är inom det optimala omfånget för högeffektiva solceller med kiselteknik

 • Solvända gavlar kläs delvis med solceller med teknik som minskar skuggkänslighet (norrvända gavlar kläs med gallerpaneler för klätterväxter)

 • Sedumtak som fördröjer dagvattnets väg via en regnbädd (rain garden) mot Husarviken

 • Husen är förberedda för och kan kompletteras med tysta, mindre vindkraftverk vid husnocken

 • Varvtalsreglerade värmepumpar med ackumulatortankar

 • Överskottsvärmen från solcellernas likriktare förvärmer köldbärarkretsen och återladdar borrhålen

 • FTX – ventilation med värmeåtervinning. FTX ventilationssystem återvinner frånluftens värme med upp till cirka 85 procent och bidrar till bättre inomhusluft. Effektiva filter rensar föroreningar, damm och pollen

 • Fastighetsel köps som förnybar el via Bra Miljöval. Hyresgästernas elabonnemang tecknas också via Bra Miljöval

 • Ytsnåla trapphus och allmänna utrymmen för att hålla nere energiförbrukning

 • Relativt stora fönster, ljusslits ovanför rumsdörrar till korridoren och ljust parkettgolv ger ett bra dagsljusklimat

 • Uppvärmning av husen sker i huvudsak via vattenburna radiatorer/element, så kallade konvektorer, och den värme som hyresgästen alstrar

 • Snålspolande kranar i kök och badrum samt dusch istället för badkar sparar både varmvatten (energi) och färskvatten. Varmvattenförbrukningen mäts i varje lägenhet, vilket betyder att var och en kan påverka både förbrukning och kostnader

 • Spillvattenvärmeväxlare – återvinner värme från duschar, avloppsvatten med mera och förvärmer inkommande kallvatten

 • Effektiva volymkökskåpor ger lägre ventilationsflöde och därmed lägre energiförbrukning

 • Avfallskvarn för biologiskt köksavfall med separat avlopp för effektivare produktion av biogas

 • Förutom källsortering och miljörum för elektronik, glas, kartong m.m. har kvarteret en sopsugsanläggning för tidningar, restavfall och plast. Härifrån transporteras avfallet under marken vilket betyder färre tunga fordon i området. Inkasten är förberedda för vägning och debitering av avfallet

 • Tvättstugorna är utrustade med energisnål tvätt- och torkutrustning och har automatdosering av miljövänligt tvättmedel

 • Husen har många mätare, bland annat rumstemperaturmätare i alla lägenheter för att kunna optimera driften för ett energisnålt hus

 • 3,8 cykelplatser per lägenhet, varav två på den egna balkongen. Särskilda cykelplatser för lådcyklar finns i garaget

 • 20 procent av bilplatserna har uttag för laddning av elbil. Övriga platser är förberedda för detta

bottom of page