top of page

Norra Djurgårdsstaden

djurgårdsstaden002.jpg

I Norra Djurgårdsstaden möter staden hamn, vatten, nationalstadspark och kulturhistoriska miljöer. Här ska det till byggas minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Tidigare stängda industrimiljöer omvandlas till öppna och levande stadsmiljöer. En ny spännande del av Stockholm växer fram med helhetslösningar som bidrar till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Norra Djurgårdsstaden har ett fantastiskt läge med åtta kilometer kustlinje i direkt anslutning till Nationalstadsparken. På tio minuter nås Stockholm city med cykel. Samtidigt finns en rad utmaningar att bemästra i form av exempelvis markföroreningar från tidigare verksamheter samt buller och risker från befintliga verksamheter. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största och mer komplexa stadsutvecklingsområden. Området byggs för att möta stadens ökande behov av allt från bostäder, arbetsplatser, service och kollektivtrafik till förskolor, grönområden, kultur och idrott. Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion, hamn eller andra industriverksamheter. Planeringen startade i början av 2000-talet och utvecklingen kommer att pågå under många år och i flera olika etapper.

Norra Djurgårdsstaden präglas av mångfald och kontraster. Här finns en variation av stads- och naturmiljöer med olika karaktär och uttryck, från småskalig bostadsbebyggelse och natursköna omgivningar till storskalig industrimiljö för hamn och energianläggningar. Här möts gammalt och nytt, stort och smått. Att bygga vidare på det som finns är en nödvändig förutsättning för ett långsiktigt hållbart stadsbyggande och samtidigt grunden för att skapa en dynamisk och attraktiv stadsmiljö.

Se filmen ovan för mer information om Norra Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdsstadens centrala läge med närhet till både Lilla Värtans vatten och Kungliga nationalstadsparken, ger unika förutsättningar. Hjorthagens bebyggelse knyter an till Gasverket där gasproduktionen upphörde 2011. De gamla industribyggnaderna har stor potential för nya inspirerande användningsområden. En del av industrierna så som energiproduktionen i Värtaverket och hamnens verksamhet, kommer att vidareutvecklas, medan andra, så som oljehanteringen på Loudden kommer att avvecklas.

Vattnet är ständigt närvarande och bidrar till platsens dynamik. Hamnområden planeras för att bli en naturlig del av staden. När staden öppnas upp och kopplas ihop, kan människor enklare röra sig till fots eller cykel, både inom och genom området.Genom att förstärka och skapa spridningszoner för flora och fauna genom området till angränsande Nationalstadsparken, stärks naturvärden och samband. Parkerna och grönstråken sätter också sin tydliga prägel på denna del av Stockholm.

bottom of page