top of page

Varför byggs Slussen om?

Drönarfilm över slussenområdet.

Slussen anpassas till dagens behov

Slussen var efter över 80 år utsliten och behövde rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.
 

Slussen var i så dåligt skick att anläggningen nu byggs upp från grunden. Betongen hade generellt dålig kvalité och vittrade sönder på många ställen då den inte var saltvattenbeständig. Andra skador var främst relaterade till den bristfälliga grundläggningen vilket har skapat betydande sättningar på upp till 25 centimeter. 

2010 hittades 178 stycken allvarliga konstruktionsskador. Det innebar stora påfrestningar för anläggningen och stora kostnader i reparationer. Bara att hålla Slussen säker kostade årligen cirka tio miljoner kronor.
 

Slussen hade en stor broyta - cirka 40 000 kvadratmeter som var uppdelad i 24 brokonstruktioner. Detta innebar en stor mängd brofogar med en sammanlagd längd av 2 650 meter. Totalt blir detta fyra gånger större än hela Stockholms brobestånd. 

Källa: Stockholms Stad, läs mer här.

Se filmklippet ovan för att veta mer om vad slussenprojektet innebär.

Slussens ombyggnad är viktig för Stockholm, men också för resten av Mälardalen. Översvämningsriskerna i Mälardalen är idag oacceptabelt stora. Möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren är för liten för att förhindra översvämningar vid kraftiga vattenflöden till sjön.

När Slussen byggs om ges en möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet - det vill säga göra det möjligt att tappa ut större mängder vatten ur Mälaren till Östersjön. Därigenom minskar risken för översvämningar i hela Mälardalen och dricksvattnet säkras för cirka två miljoner människor i Mälardalen.

Sedan 1940-talet har Mälarens vattennivå reglerats genom kanaler och luckor i Stockholm och Södertälje. Mälarens vattennivå ändras genom att luckorna öppnas eller stängs när vattennivån sjunker eller stiger till en viss nivå.

Stockholms stad har, i samarbete med bland annat SMHI, tagit fram ett förslag på ny reglering av Mälarens vattennivå och utbyggd avtappningskapacitet. Den nya regleringen syftar till att minska risken för översvämningar runt Mälaren, minska risken för låga vattenstånd samt förhindra saltvatteninträngning.

Källa: Stockholms Stad, läs mer här.

Klimatanpassning

bottom of page