top of page

Kallelse till föreningsstämma

Uppdaterat: 15 nov. 2022


Den 16 november 2022 kl 16:00 – 17:00 på KTH OBS ny lokal: Snickarhallen, Drottning Kristinas Väg 65

Välkommen på föreningsstämma. Föreningsstämman genomförs i direkt anslutning till konferensen kring cirkulärt byggande. Anmälan behövs till konferensen, ingen extra anmälan behövs för föreningsstämman. Mer info och anmälan till konferensen här: www.samhallsbyggnadslanken.se/konferens


Handlingar till föreningsstämman uppdateras och presenteras löpande på denna sida.


Föreningsstämma Samhällsbyggnadslänken 16 oktober kl 16:00


Dagordning

 1. Stämman öppnas

 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

 3. Upprättande av röstlängd

 4. Val av två justeringspersoner

 5. Stämmans behöriga utlysande

 6. Godkännande av dagordning

 7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt årsredovisning

 8. Revisionsberättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

 10. Val av ordförande samt styrelseledamöter (3-13)

 11. Val av två revisorer

 12. Val av två ledamöter till valberedningen

 13. Fastställande av verksamhet och programplan, tre år

 14. Fastställande av budget och medlemsavgift

 15. Övriga frågor

 16. Stämman avslutas


Årsredovisning 2021/2022:

Årsredovisning 2021-2022 - Samhällsbyggnadslänken vid KTH
.pdf
Download PDF • 99KB

Förvaltningsberättelse:

Förvaltningsberättelse - Samhällsbyggnadslänken vid KTH 210701 220630
.pdf
Download PDF • 133KB

Handlingar inkl valberedningens förslag:

Handlingar stämma__Samhällsbyggnadslänken_2021-11-16
.pdf
Download PDF • 272KB

Revisionsberättelse:

RB Samhällsbyggnadslänken 2022
.pdf
Download PDF • 262KBbottom of page