top of page

30

Över trettio års arbete

Slussen

1642

Den första slussen, drottning Kristinas sluss, står färdig. På grund av landhöjningen var det nödvändigt att anlägga en sluss för att möjliggöra sjöfart mellan Mälaren och Östersjön.

1755

Landhöjningen fortsätter och fartygen blir större. Christopher Polhems sluss utökar kapaciteten men är byggd helt utan ritningar.

1850

Industrialismens framfart och större fartyg medför krav på en större och djupare sluss. Nils Ericsons sluss blir den tredje i skaran. 

1935

På grund av den ökande bilismen invigs den bilcentrerade Karl Johan-slussen.

2016

Arbetet med nya slussen inleds. Den nya slussen skall inte bara vara en gång- och cykelcentrerad trafiklösning utan även en trygg mötesplats. 

32643426717_eb9d52d754_o.jpg

Varför byggs Slussen om?

Slussen är efter över 80 år utsliten och behöver därför rivas och byggas upp från grunden. Exempelvis var betongen inte saltvattentålig och vittrade sönder på många ställen, och till följd av bristfällig grundläggning har sättningar på upp till 25 cm uppstått.

Slussen behöver också byggas om för att minska översvämningsrisker och säkra dricksvattnet. Den nya Slussen möjliggör avtappning av nästan fem gånger så mycket vatten från Mälaren som tidigare.

Samtidigt anpassas området för att möta behovet hos dagens och morgondagens stockholmare med en ny trafiklösning som prioriterar cykel och gång. Men Slussen ska inte bara vara en trafiklösning, utan också en mötesplats där människor kan träffas och umgås, vilket möjliggörs med de nya planerna.

Slussbron

Eller guldbron som den också kallas, är 140 meter lång, 45 meter bred, med en varierande höjd på en till sju meter och som väger omkring 3400 ton. Broentreprenaden är en totalentreprenad, vilket betyder att den bland annat omfattar planering, projektering, tillverkning, leverans samt montage av bro på brostöd. Bron är designad av Foster + Partners, en global arkitektbyrå med bas i Storbritannien, som också har ritat en mängd spektakulära byggnader runt hela världen. I Sverige har de tidigare ritat nya Årstabron i Stockholm. Brons pilformade silhuett kommer sig av nivåskillnaderna mellan Södermalm och Gamla Stan. En ramp ner till Stadsgårdsleden ska också få plats i brons södra ända. Bron kommer att ligga lågt. Det innebär att den riskerar att utsättas för brand, antingen från en båt i slusskanalen under bron, eller från fordon. Brons hållfasthet har därför behövt utformas och dimensioneras för brand. Den har dessutom ett räcke som inte är av standardtyp utan har utökad krocktålighet, och som har tagits fram speciellt för bron.

Bron är målad i en guldaktig nyans. Den gyllene färgen är vald för att harmoniera med de guldgula nyanserna på husen i Gamla Stan, och med vattnets glitter.

47643060232_0c8cf1845f_o.jpg
32752766257_1203693805_o.jpg

Bussterminal i Katarinaberget

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken och bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen.

När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka.

Två av världens största avbördningsluckor

Genom att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet, det vill säga göra det möjligt att tappa ut större mängder vatten från Mälaren till Östersjön, minskar översvämningsriskerna i Stockholm och i Mälardalen. På så vis säkras också dricksvattnet för cirka två miljoner människor i Mälardalen.

Väster om Slussbron byggs två avbördningskanaler som ska reglera vattennivåerna i Mälaren. Med hjälp av två avbördningsluckor kommer vatten att släppas ut från Mälaren till Saltsjön.

lyft-avbordningslucka.jpg
slussen_waterfront.jpg

Mälarterrassen

Den nya Mälarterrassen är en viktig pusselbit för nya Slussen och knyter an till projektets mål om att bidra till skapandet av en levande och attraktiv stadsmiljö. Den planeras innehålla caféer, restauranger och mötesplatser. Stor vikt har lagts vid att skapa utsikt mot Mälaren, Gamla Stan och till viss del Saltsjön.

Mälarterrassens glasfasader har bytts ut mot sten, hörn och vinklar har mjukats upp, och stenmurarna har klätts med grönska. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar i anslutning till Södermalmstorg med kopplingar till underliggande lokaler som kommer att ligga i terrasseringar ner mot vattnet. Mellan byggnaderna löper ett gångstråk som knyter ihop Södermalm med Gamla stan. Inne i byggnaden ska också finnas rulltrappor och hissar som är öppna dygnet runt.

 

bottom of page